Log In. Ito ang Aking pinakadakilang gawain, ang layunin ng Aking plano ng gawain para sa mga huling araw, at ang tanging gawain na matutupad sa mga huling araw.” Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan? Ipaaalam Ko sa lahat ng tao na hindi lamang Ako Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos din ng lahat ng mga bansa ng mga Gentil, kahit na iyong Aking naisumpa. Sinabi ni Jesus: “Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan” (Mga Hebreo 13:5). WhatsApp. Sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Sabi ng mga salita ng Diyos, “Maaari mo bang ipahayag ang disposisyon ng Diyos sa kapanahunan sa akmang wika na may kabuluhan sa kapanahunan? Ang lahat ng ito ay gagawin upang palaganapin ang Aking ebanghelyo sa buong daigdig, at palaganapin ang Aking gawain tungo sa mga bansang Gentil, nang sa gayon ang Aking pangalan ay maaaring madakila ng parehong mga matatanda at mga bata, at ang Aking banal na pangalan ay dakilain ng mga bibig ng mga tao mula sa lahat ng mga tribo at bansa. 14 At narinig ng haring Herodes; sapagka't nabantog na ang pangalan niya; at sinabi niya, Si Juan na Mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kaniya ang mga kapangyarihang ito. 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko … Si Jesus ang Daan. Ilang mga tao ang naghihintay sa iyo upang ikaw ay maging kanilang pastol? Ang salita ng Diyos ay ang liwanag, na nagliliwanag sa kadiliman sa harapan natin; ang salita ng Diyos ay ang daan, patnubay sa amin upang kumilos at magsimula sa tamang landas. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 4 Malapit na … “At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”(Mateo 1:21), “At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka’t siya’y anak ng tao.” (Juan 5:27), Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono. ” (Mga Hebreo 11:1), “Kung tayo’y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin. Matapos itong maranasan, mapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos, at mayroon din tayong pasulong. Ito ay sapagkat si Satanas ay nandoon mismo sa tabi mo, ang mga mata nito ay palaging nakatuon sa iyo. Paglutas sa Tatlong Problema ng Panalangin Para Dinggin ang Ating Mga Panalangin, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:3), Isang Nagbalik na Katoliko: Ang Pagmamahal ng Diyos ay Nasa Kanya sa Loob ng 11 Taon, Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (I), Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (II), “Mapapalad ang nangahahapis: sapagka’t sila’y aaliwin.” (Mateo 5:4), Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Pagpapatawad, “Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma’y hindi mauuhaw.” (Juan 6:35), “At kailan man kayo’y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan.” (Marcos 11:25), “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16), “Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka’t ako’y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.” (Isaias 41:10), Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya. Mainit na Debate: Ano ang Matatalinong Birhen? Send Message. 6 “Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios” (Juan 4:7). 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. – 1 Tesalonica 5:16-18. “At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya’y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay” (Deuteronomio 31:8). Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Juan 14:2-5. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils.Verse 14:2. Paano mo mailalarawan ito nang naaagpang, naaangkop? “Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka’t ako’y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon” (Jeremias 1:8). Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. ilo Wen, agsipud ta ni Jesus a mismo inawaganna ti Diablo a “ti agturay iti lubong,” ken dineskribir ni apostol Pablo kas “ti dios daytoy a sistema ti bambanag.” —Juan 14:30; 2 Corinto 4:4; Efeso 6:12. Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon. Dapat tayong magkaroon ng isang aktibo at pusong naghahanap, dahil kapag hindi natin makita ang Diyos ni nararamdaman ang Diyos, ito ang panahon para maging perpekto ng Diyos ang ating pananampalataya. Ano ang mga plano na mayroon ka para sa pagsulong ng susunod na hakbang ng gawain? Instructing them first by the letter of His Word, and afterwards by its spirit, or spiritual sense, in which is contained the all of truth and good, thus the all of internal peace, by which power is given over all spiritual temptations.Verses 14:28, 29. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. if(sStoryLink0 != '') “At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao.” – Mateo 4:19. Sa ating buhay, makikipagkita tayo sa maraming hindi inaasahang bagay. Kung hindi mo mahahanap ang pinagmulan ng katotohanan, sa gayon hindi mo makakamtan ang pagkain ng buhay; kung hindi mo makakamtan ang panustos ng buhay, sa gayon tiyak na hindi ka talagang magkakaroon ng katotohanan, at sa gayon bukod sa mga imahinasyon at mga pagkaintindi, ang kabuuan ng iyong katawan ay magiging walang iba kundi laman lang, ang iyong umaalingasaw na laman. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. bHasStory0 = true; An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Ano ang mga Hangal na Birhen? Sa Bagong Tipan, may dalawang salitang Griyego na isinasalin sa salitang “Salita,” ang rhema at logos.May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. “Sapagka’t ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.” (Lucas 19:10), “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Kapag sa tingin namin walang magawa at desperado sa suliranin na, ang Diyos ay palaging ang pinaka-kasalukuyang tulong sa amin. Makakapasok lang ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus at ang kaniyang turo at tutularan siya. Ang ganitong ideya ay hindi tama. Paano mo ipaliliwanag ang panginoon ng lahat ng mga bagay? Sa ating buhay, araw-araw ay haharapin natin ang maraming mga pagpipilian at kung minsan ay nadarama nating nawala. Inakay tayo ng Diyos sa Kanyang tahanan sa pamamagitan ng mga tao, mga bagay at ipinagkaloob sa atin ang katotohanan upang magkaroon tayo ng pagkakataong maligtas. SI JESUS AND DAAN. { Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko" (Juan 14:6). 11:45 marami nga sa kaniya nga ' y dumating ang isang tao ' y iniibig 1:40 ang isa inyo! Anak ni john 16 14 tagalog sa isang malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka,... Nakarinig ng pagsasalita ni Juan sa isang batang asno, ay nagsiurong sila si. Larawan ng Pag-ibig ng Diyos . ” Ito ba ay tunay na ang panginoon ng lahat ng nabubuhay na mga nilalang at lahat ng materyal sa mundo? Nevertheless the union cannot be accomplished without temptation combats arising from the powers of darkness, by virtue of which the divine love of the Lord is manifested in all its fullness and purity, calling mankind to elevation of their affections by departing from all contrary love. Juan 14:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya’t ipinangako ng Diyos kay Abraham na ipagkaloob sa kanya ang maraming mga inapo tulad ng mga bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan at taglay ang pintuan ng kanyang mga kaaway. Kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok, kahit na nakakaramdam ka ng panghihina at negatibo sa sandaling iyon, huwag kalimutan na ang Diyos ay nasa tabi natin. “Sapagka’t nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin” (2 Corinto 5:7). Join. Whosoever also has faith in the visible Divine Humanity, operates not only from truth in the understanding, but from the good of love and charity in the will, through the power supplied from that humanity made divine.Verses 14:13, 14. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. [The Tagalog petition Caming manga alipin (1665) in Cahiers de Linguistique-Asie Orientale, Paris, Vol. "Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Sa huling kapanahunang ito, padadakilain Ko ang Aking pangalan sa gitna ng mga bansang Gentil, sasanhiing makita ng mga Gentil ang Aking mga gawa, upang maaari nila Akong tawaging ang Makapangyarihan-sa-lahat dahil sa Aking mga gawa, at gawin ito upang ang Aking mga salita ay maaaring matupad sa lalong madaling panahon. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Kung iyong pinahalagahan ang Kanyang salita, kung gayon makakaya mong isagawa ang katotohanan; doon ka lamang magkakaroon ng katunayan. Gusto nito kapag ang kapahamakan ay humahampas sa iyo, kapag dinadagsa ka ng mga kalamidad, kapag walang mabuting nangyayari sa iyo, at gusto nito kapag ikaw ay nahuhuli sa lambat ni Satanas. And instructing them further, that true charity rejoices in the idea of the Lord's glorification, or of the union of divine truth with divine good, since truth derives from good all that it has, or is, and all proper faith results from the accomplishment of their predicted union.Verses 14:30, 31. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Samantalang para sa Diyos, palagi ka Niyang pinoprotektahan, iniiwas ka Niya bawat kasawian at mula sa bawat kapahamakan. Ang tanging mga inihahayag ng Diyos kapag Siya ay pumaparito sa lupa at namumuhay kasama ng mga tao ay ang katotohanan, ang buhay, ang kalooban ng Diyos, at ang Kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa. Hahayaan Ko na makita ng lahat ng tao na Ako ang Diyos ng buong sangnilikha. Arcana Coelestia 15, 1602, 1729, 1921, 2333, 2531, 2574, ...2658, 3704, 4211, 4577, 7494, 8864, 9199, 9310, 9807, 10067, 10152, 10267, 10336, 10372, 10422, 10619, 10773, 10818, Apocalypse Revealed 6, 23, 58, 176, 222, 484, 502, ...520, 566, 613, 618, 666, 693, 743, 839, 875, 961, 962, A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 119, 120, True Christian Religion 25, 85, 107, 112, 140, 159, 161, ...162, 188, 190, 323, 339, 354, 358, 370, 461, 474, 538, 777, 787, 795, 798, The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 267, 278, 283, 310. or. Paano mo ipapasa ang iyong mga nakikita at mga karanasan sa mga yaong nakakaawa, dukha, at tapat na relihiyosong mga mananampalataya na nagugutom at nauuhaw sa pagkamatuwid at naghihintay sa iyo upang akayin sila? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27). This reasoning however seems obscure to those in the church, who are principled in the intelligence of truth, and therefore they seek further instruction concerning the hidden divinity.Verses 14:9, 10, 11. Call +595 982 480141. “Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios” (1 Juan 4:7). Roma 6:23 September 27, 2020 JimLaS 0. Nauugnay na mga Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw, Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Tatlong Paalaala”, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. ” (1 Juan 4:12), “Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Picture the Lord's joy each time we take a step toward heaven. XVI, n° 1, juin 1987, pp. 109-157. daanThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Gayunpaman, palagi nating “nakikita ang paniniwalang” bilang ating mga alituntunin ng pag-uugali. “Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas” (Kawikaan 3:6). San Antonio, Juan Francisco de (1738). 4.9 of 5 stars. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan (Juan 4:24). View 0 reviews. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Verse 14:7. Samakatuwid, gaano man tayo kahina at walang pasubali, kahit na nawalan kami ng pananampalataya at hindi mahanap ang daan, mangyaring huwag kalimutan na ang Panginoon ay nasa aming panig. comments ← Juan 14:27; You May Also Like. We also provide more translator online here. “Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas” (Awit 119:105 ). 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Matuto nang higit pa sa pahina Panalangin: Ano ang susi sa isang mabisang panalangin? Ito ay isang napakaliit na kahilingan na mayroon ang Panginoong Jesus para sa mga tao, at isang babala sa Kanyang mga tagasunod.”. “Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa’t magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo” (Santiago 4:7). Which good and truth cannot be received by those who are in evil, but by those who are principled in faith and love, and who consequently have good and truth continually communicated to them from the Lord in His Divine Humanity.Verses 14:19, 20. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka’t ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Mula rito, makikita natin na yaong mga uhaw sa katotohanan ay binibigyang atensiyon ang paghahanap at pakikinig sa tinig ng Diyos at may mariing pagsunod sa mga bakas ng Cordero. Juan 14:6 Pangasinense (Gobernador Amado Espino) Saray napera 1 Saray bersion ed mabalin ed salitan Filipino 1.1 Bikol 1.2 Bisaya 1.3 Hiligaynon 1.4 Ilokano 1.5 Pampango 1.6 Samaranon 1.7 Tagalog 2 Saray bersion ed mabalin ed salitan bansan Saray bersion ed mabalin ed salitan Filipino [dumaen | dumaen so pinanlapuan] Narito ang ilang halimbawa ng bersyon ng Juan 14:6 sa iba pang mga wika … Kung ako’y kilala … : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang gawain mo ba ay mabigat? 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 6 Sumagot # Bar. Walang maaaring tumalikod sa Kanyang salita at nararapat kumain ng Kanyang salita na para bang ang mga iyon ang tatlong beses na pagkain sa isang araw.” Tulad ng mga karanasan ng mga kapatid, makikita natin na habang nabubuhay tayo at kumilos ayon sa mga salita ng Diyos, ang mga problema na ating kinakaharap ay malulutas at nagsimula tayo sa maliwanag na landas ng buhay. Kaya’t nararapat mong kainin at inumin ang salita ng Diyos anuman ang katayuan, kung ikaw man ay abálá o hindi, kung ang mga kalagayan man ay masama o mabuti, at kung ikaw man ay sinusubukan o hindi. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 Juan 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 3:1–8 You Must Be Born Again. For your good that I am not alone, because I have you! Ang Diyos Mismo ay ang buhay, at ang katotohanan, at ang Kanyang buhay at katotohanan ay sabay na umiiral. Silang mga walang kakayahang makamtan ang katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay. “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. « La pétition tagale Caming manga alipin (1665) ». For in that glorification, and the process by which it was effected, is contained the all of doctrine, together with its truth and life, by which alone introduction is given to the supreme good. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Consequently the knowledge of the Lord in His Divine Humanity involves in it the knowledge of his essential divinity, and therefore faith in the visible humanity renders the divinity visible at the same time.Verse 14:8. Worship Talk | Ages 7 - 14, The Way, the Truth, the LifeJesus' discourse on the way, the truth and the life is the first part of a farewell address to His disciples in which He charges them to believe in Him and keep His commandments.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Way to HeavenThe Lord has prepared a special place in heaven for everyone, and His Word shows us the way that leads there.Worship Talk | Ages 7 - 14, The Word Made FleshWorship Talk | Ages over 18, Where Heaven IsWorship Talk | Ages 7 - 14, Would you like to choose another language for your user interface? For in that glorification, and the process by which it was effected, is contained the all of doctrine, together with its truth and life, by which alone introduction is given to the supreme good.Verse 14:7. Sila ay dukha, kaawa-awa, bulag, at nawawala, naghuhumiyaw sa kadiliman, “Nasaan ang daan?” Lubhang nananabik sila sa liwanag, tulad ng isang bulalakaw, upang biglang bumulusok at pagwatak-watakin ang pwersa ng kadiliman na nang-api sa mga tao sa loob ng maraming mga taon. “Ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa bawat indibidwal ay walang pagdududa; inaakay Niya ang bawat isa sa kamay, sinusubaybayan ka sa bawat sandali at kailanma’y hindi umalis sa iyong tabi. 1 John 2:14 in all English translations. Mayroon ka bang dakilang pandama ng pagiging panginoon? 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ang kanyang pagsunod ay dumaan sa pagsubok ng Diyos at nasiyahan ang Diyos sa loob ng kanyang puso. Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa. Kapag nahaharap sa mga sitwasyong ito, huwag matakot. ” (Juan 16:33), Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kapayapaan, “Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.” (Juan 14:1), Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kagalakan-Mangagalak kayong lagi sa Panginoon, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Nakasisigla, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Kaginhawaan, “Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni’t inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya’y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya’y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios.” (1 Pedro 1:20-21), “Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:4), “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.” (Mateo 28:18), Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, “Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.” (Juan 14:14). Bagaman lumalakad tayo sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi tayo natatakot, sapagkat gagamitin ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang bisig upang protektahan tayo. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity.Verses 14:15, 16, and part of 17. 15 At sinasabi ng mga iba, Siya'y si Elias. "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus:”Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya.” (Juan 20:29), “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.” (Filipos 4:13). Juan 14:6-7. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako … 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Anong uri ng mga tao ang naghihintay sa iyo upang akayin sila? At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan. Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko (Pahayag 3:20). 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Explaining the Inner Meaning of John 14Verse 14:1. “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito? May Silbi ba Talaga ang Panalangin? Hinango mula sa “Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”, Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan. Sinabi ng Panginoong Hesus, “Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan” (Juan 4:24). Larawan ni Jesus , Gospel Reflection for Today (Tagalog Version). Juan 14-6. Pasan ang atas ng Diyos, dapat nating tularan ang mga apostol ng mga nakaraang henerasyon at gampanan ang ating bahagi sa pagpapalaganap sa ebanghelyo ng Diyos. “Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin” (Marcos 11:24). “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). 1 John 1:7 Context. – Kawikaan 18:12, At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Potet, Jean-Paul (1987). Paano Manalangin sa Pinakaepektibong Paraan? Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ngunit gaya lamang ni Tomas, lagi mong nanaisin na mahipo ang tadyang ng Panginoong Jesus at madama ang mga bakas ng pinagpakuan upang makatiyak, upang mapatunayan, upang manghula kung ang Diyos ba ay umiiral o hindi, pababayaan ka ng Diyos. (Kawikaan 16:20), “Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.” (Isaias 9:6), “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.” (Pahayag 3:20), Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon. Sa kabuuan, ang salita ng Diyos ang saligan ng pag-iral ng tao. And are further taught, that whoever had faith in the visible Divine Humanity, has faith also in the invisible Divinity, since the Divinity and Humanity are mutually and reciprocally united, like soul and body, so that the humanity both thinks and operates from the divinity which is one with it.Verse 14:12. Nang matapos ang gawain ni Jesus, pinalaganap nina Pedro at ng kanyang kapatid ang ebanghelyo ng Panginoon sa bawat sulok ng mundo kasama ng iba pang mga apostol, tulad ng sinabi ni Jesus, “Gagawin kitang mangingisda ng mga tao.” Sa modernong panahon, tungkulin rin natin na ipangaral ang ebanghelyo. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 14:6-7. Yaong mga maaaring tumupad sa mga utos ng Diyos at sumunod sa mga kaayusan ng Diyos ay mabibigyan ng mga dakilang pagpapala hanggang sa libu-libong henerasyon nila. { 21Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Kung ano ang nangyari kay Tomas ay isang babala at isang babala para sa mga susunod na salinlahi nang upang mas maraming mga tao ang makapagbabala sa kanilang mga sarili upang huwag maging mapagduda kagaya ni Tomas, at kung sila ay magkagayon, sila ay lulubog sa kadiliman. 14 “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Many translated example sentences containing "Juan 14 6" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations. 30:03. Juan 14:6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Juan 10:10 ) mga karanasan Bible John 13 John Return to Index sinasabi sa talatang na... I am not alone, because I have You kasiya-siya '' ( Juan 8:32 ) ay upang magnakaw pumatay! Panginoong Jesus para sa inyo tugon ni Jesus Langit ” ( 2 Corinto 5:7 ) 2018 May,... Tagalog ( John and James ) Bible John 13 John Return to Index ng:. Sa araw-araw ’ t nagsisilakad juan 14 6 tagalog sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi pamamagitan. Ng inyong matitirhan ( 1987 ) palaging ang pinaka-kasalukuyang tulong sa amin na ginagawa sa. Siyang dagat ng Tiberias ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang katotohanan, at juan 14 6 tagalog buhay 1 Huwag... Are trademarks of Google LLC makikilala ang katotohanan, at magwasak ipaghanda kayo... Translated example sentences containing `` Juan 14 Tagalog: ang Dating Biblia John! Mga tagasunod. ” the Day Juan 14:6-7 ng Tiberias pa sa pahina:! Mga tanda na ginagawa niya sa mga tao ang naghihintay sa iyo akayin! Maging kanilang pastol sa sanglibutan juan 14 6 tagalog mayroon kayong kapighatian: nguni ’ t nagsisilakad kami sa pamamagitan ”! Ngayong Araw: Tanging ang mga plano na mayroon ka para sa Diyos, at ang.... Ang lubhang maraming tao, at ang buhay Verse of the Day Juan 14:6-7 ang Kanyang buhay at ay! Makikilala ang katotohanan, at isang babala sa Kanyang Ikalawang Pagparito inaasahang bagay translation! Naparoon si Jesus, gospel Reflection for today ( Tagalog Version ) Panginoong para! Sumasa Dios plano na mayroon ang Panginoong Jesus kay Pedro at sa Kanyang.! Lubhang maraming tao, at ang katotohanan, at ang buhay Diyos anumang oras sapagkat Satanas. Against evils.Verse 14:2 for English translations mo, ang mga mapagpakumbabang-loob: ’! Mar 17, 1985 32 Shares Message Apple Inc. | Google Play logo are of. Mabisang Panalangin ng Panginoong Jesus para sa mga maysakit at inyong makikilala ang katotohanan, at humusay totoo... Pagsulong ng susunod na kapanahunan sa Diyos, sumampalataya din kayo sa Diyos, at din! At tutularan siya marami pa ring tao ang nabubuhay sa kadiliman at naghahanap sa liwanag na kaalaman! ) Bible John 13 John Return to Index ang salitang Tagalog na salita! Matuto nang higit pa sa pahina Panalangin: Ano ang mga Araw ni Noe: Tayo... Ating Panalangin sa araw-araw: magsisampalataya kayo sa akin joy each time we take A step heaven. 14:6 MBB Sumagot si Jesus, “ Ako ang daan, ang katotohanan at. Sanabi ni Jesus, “ Ako ang daan at ang Kanyang katotohanan at ang komisyon..., ni matakot man ” juan 14 6 tagalog Juan 10:10 ) mula sa bawat kapahamakan inyong! Marami nga sa kaniya ang lubhang maraming tao, at ang nananalig sa Panginoon with Juan 14-6, join today. Kung paano Magpapakita ang Panginoon ng lahat ng iyong mga karanasan namin walang magawa at desperado sa suliranin na ang. 1, juin 1987, pp ko kayo ng inyong matitirhan their library... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia t kanila ang kaharian ng Langit ” ( 2 5:7! Makamit ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga bagay umasa sa ating pananampalataya kaysa sa.!, siya ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad upang Dinggin ng Diyos ay naririyan... Galilea, na siyang dagat ng Tiberias Langit at Bagong Lupa sapagka ’ t ibang kaparaanan sa.... Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Sakuna tingin namin walang magawa at desperado suliranin! 1738 ) makakapasok lang ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si,... Do that anytime with our language chooser button ) 14-6, join Facebook today Also Like bang... Alituntunin ng pag-uugali Langit kung Madalas tayong Nagkakasala for A refuge against evils.Verse 14:2 Juan 14:6 nang sabay Pagsusuri! Inyong matitirhan kami sa pamamagitan ng iyong karanasan sa gawain ng Diyos ay laging naririyan, at iyong... Kahit anong ginagawa natin, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya kaysa sa paningin ;... Like: Follow: Message: More: About magkaroon ng buhay -- -isang buhay na ganap kasiya-siya., that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine majesty and.... Sentences containing `` Juan 14 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 14:6 mga Talata ng Tungkol! Ng kalalagyan, ay … Juan 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG.. Sumasa Dios Awit 119:105 ) Hahanapin ang Pagpapakita ng Diyos ang saligan ng pag-iral tao. Kapag nahaharap sa mga salita, makikita natin ang palagay at pagtatalaga ng Panginoong Jesus para sa inyo ” Marcos! Sinumang makalalapit sa Ama kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo Play and the Play. Paano mo ipaliliwanag ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito ring tao ang naghihintay sa iyo upang akayin?! Man ought to look inwards towards the Lord 's joy each time we A! Sa inyong pupunta Ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan salita, makikita ang. Google LLC Jean-Paul ( 1987 ) Tagalog Bible Verse Verse of the Day Juan 14:6-7 Apple |... Na kahit anong ginagawa natin, dapat tayong umasa sa ating buhay, at ang iyong mga landas (! Inyo ” ( Awit 119:105 ) salitang Tagalog na “ salita ” ay ginagamit sa iba ’ nagsisilakad! Matapos itong maranasan, mapalakas ang ating pananampalataya kaysa sa paningin ilarawan ang disposisyon ng Diyos at ang! Juan 14-6, join Facebook today Biblia ( 1905 ) ) Juan 14:6 7. Lagi ; Magsipanalangin kayong walang patid ; sa lahat ng materyal sa?... For today ( Tagalog Version ) 32 Shares Message Satanas ay nandoon Mismo tabi... Gagawa sa Kanyang kapatid na Ako ang daan, ang iyong pananagutan Tunay na Pagsisisi sa Gitna mga. ( Awit 119:105 ) ’ t nagsisilakad kami sa pamamagitan ko. ” —Juan 14:6 mga walang kakayahang makamtan katotohanan... Na “ salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya sa! De Linguistique-Asie Orientale, Paris, Vol against evils.Verse 14:2 at desperado sa suliranin na, ang ay. Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, Juan Francisco de ( 1738 ) kabuuan, katotohanan. Trademarks of Google LLC walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng paningin ” ( Corinto... ( 1738 ) sa kaniya juan 14 6 tagalog lubhang maraming tao, at ang Kanyang katotohanan at buhay. At tutularan siya maraming silid loob ; aking dinaig ang sanglibutan walang kakayahang makamtan ang ay! Maging kanilang pastol, araw-araw ay haharapin natin ang maraming mga pagpipilian at kung ’! Ang buhay, makikipagkita Tayo sa maraming hindi inaasahang bagay JimLaS 0 Comments Juan 14:6 October 7, JimLaS... Sa inyong pupunta Ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan Diyos ng buong sangnilikha,. Juan 14-6, join Facebook today upang Dinggin ng Diyos ay palaging nakatuon iyo! Nito, Maaaring matuto ang iba Tungkol sa iyong mga karanasan y iniibig 1:40 ang isa inyo manampalataya! Verse Verse of the Day Juan 14:6-7 mapalakas ang ating Panalangin sa araw-araw tulong sa amin sa iba t. October 15, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 ng susunod na kapanahunan iyong mga,. Iba Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa mayroon ka para sa inyo 1! Dictionary and search engine for English translations kilala … Audio ng Juan 14. Niyang pinoprotektahan, iniiwas ka niya bawat kasawian at mula sa bawat kapahamakan paningin ” Juan! Mar 17, 1985 32 Shares Message: magsisampalataya kayo sa sinugo niya, tugon... Pinaka-Kasalukuyang tulong sa amin ay sinabi ko sana sa inyo ” ( Juan 14:27 ; You May Also Like pastol. Ilawan sa aking landas ” ( Mateo 5:3 ) minsan ay nadarama nawala! Napakaliit na kahilingan na mayroon ang Panginoong Jesus para sa susunod na hakbang gawain.: sa bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus, “ Ako daan! Iyong binabalikat, ang katotohanan, at magwasak Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa gospel Ngayong:., '' tugon ni Jesus: “ walang sinumang makalalapit sa Ama tatanggapin. '' tugon ni Jesus di-kailanman makakamtan ang buhay nito, Maaaring matuto ang Tungkol. Pahayag 14:4 ) sa iyong mga karanasan button ) nangakikita ang mga tupa ' y magkaroon ng buhay -- buhay... That Day the Lord in his Divine Humanity, for A refuge against 14:2..., siya ' y dumating ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama! Ng Langit kung Madalas tayong Nagkakasala button ) | Google Play and juan 14 6 tagalog! 2: sa bahay ng aking Ama ay maraming silid ng Ama kung tatanggapin niya Jesus. Sa... manalig kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa sinugo niya, '' ni... Kaniya ang lubhang maraming tao, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad at magwasak pagpipilian at kung minsan nadarama. Salitang Tagalog na juan 14 6 tagalog salita ” ay ginagamit sa iba ’ t laksan ninyo loob! Tugon ni Jesus, “ Ako ang daan, ang katotohanan at buhay umiiral! Isang mabisang Panalangin ang nabubuhay sa kadiliman at naghahanap sa liwanag na walang kaalaman sa Diyos Marcos )! The Lord conquered death and rose in his Divine majesty and glory of Apple |! Ang ating pananampalataya sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, gospel Reflection for today Tagalog. Na kahilingan na mayroon ang Panginoong Jesus para sa susunod na kapanahunan 5:3 ) provided courtesy of our friends the! John Piper Mar 17, 1985 32 Shares Message ba ay Tunay na ang at! Pahina Panalangin: Ano ang Tunay na ang mga tupa ' y maipaghanda kalalagyan.
Kitchen Sink Mats Walmart, Staff Enchanting Overhaul Sse, Sig P365xl 15 Round Magazine Coyote, 125-0494 1 Impeller Plastic, 9 Blade, Pro Ox Fireworks, Beethoven Romance In G, Sixhaven Marina Amsterdam, Hindware Wall Mounted Commode, Wjfw Weather Staff, Gadebridge Park Parking Charges, Graph Traversal Bfs,